Supervisie over Supervisie

Bij een opleidingstraject tot NVP-erkend supervisor hoort Supervisie-over-Supervisie (SOS).  Deze moet gevolgd worden bij een door de NVP erkend leersupervisor en bestaat uit 8-10 sessies, verspreid over één jaar. De inhoud van de leersupervisie sluit enerzijds aan bij het inhoudelijke model van de gevolgde supervisorencursus, anderzijds bij het persoonlijke proces van de aspirant-supervisor.

De inbreng gaat over lopende supervisies, waarbij het supervisieproces tussen supervisant en supervisor centraal staat; onderwerpen betreffen onder andere de supervisie-doelstellingen, de supervisie-relatie, didactische en methodisch-therapeutische aspecten, alsmede het persoonsgerelateerde leerproces van de aspirant-supervisor.

Deelnemende aspirant-supervisoren dienen lopende supervisie-trajecten in te brengen. De inbreng van supervisie-over-supervisie (SOS) betreft minimaal 2 supervisanten, waarbij per persoon minimaal 10 uur supervisie gegeven kan worden in de loop van het SOS-jaar. Het dient daarbij te gaan om supervisie over psychotherapeutische contacten, door een psychotherapeut, klinisch psycholoog, psychiater, of gezondheidszorgpsycholoog.

De leersupervisie kan individueel of groepsgewijs (2 á 4 deelnemers) plaatsvinden. Bij individuele leersupervisie wordt uitgegaan van 45 minuten per zitting. Bij groepssupervisie geldt: bij 2 aspirant supervisoren: 1 uur per zitting, bij 3 en 4 aspirant supervisoren: 1 ½ uur per zitting.

Wanneer de supervisie door de aspirant supervisor geboden wordt aan een psychotherapeut/psychiater/gz-psycholoog/klinisch psycholoog in opleidingmoet de hoofdopleider van de betreffende supervisant instemmen met deze supervisie-context.

De rechten en plichten van de leersupervisor en aspirant supervisor worden vastgelegd in een supervisiecontract, waarin onder andere beschreven wordt wat er van de aspirant supervisor verwacht wordt wat betreft doelen en verslaglegging.

(samenvatting van eisen NVP-register, zie http://www.supervisorpsychotherapie.nl/)

Informatie: info@psychotherapie-pool.nl